Algemene voorwaarden

Definities

1. van Drunen Budget-Coaching & meer kvk nr. 83944516 gevestigd te Marsum, wordt in deze voorwaarden aangeduid als “van Drunen Budget-Coaching & meer”.
2. De wederpartij wordt in deze voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld, de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan van Drunen Budget-coaching & meer, tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens van Drunen Budget-Coaching & meer
2. Beide partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanbod

1. Offertes van, van Drunen Budget-Coaching & meer, zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn op de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.
4. Acceptatie van het aanbod geeft de verplichting tot betaling

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte, behoudt van Drunen Budget-Coaching & meer zich het recht om de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. De offerte tussen de klant en van Drunen Budget-coaching & meer is bindend vanaf het moment dat de klant deze ondertekend heeft.
3. Een offerte is niet geldig voor vervolgopdrachten.

Tarieven
1. Alle prijzen die van Drunen Budget-Coaching & meer hanteert zijn in euro’s, en zijn exclusief btw 21% en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die van Drunen Budget-Coaching & meer hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan van Drunen Budget-Coaching & meer ten alle tijde wijzigen.

Gevolgen van niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen wettelijke termijn van 14 dagen, dan is van Drunen Budget-Coaching & meer, gerechtigd om kosten in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan van Drunen Budget-Coaching & meer.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag van Drunen Budget-Coaching & meer, zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van van Drunen Budget-Coaching & meer op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant na schriftelijke aanvaarding, zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door van Drunen Budget-Coaching & meer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan van Drunen Budget-Coaching & meer te betalen.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor van Drunen Budget-Coaching & meer, enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst
1. van Drunen Budget-Coaching & meer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. van Drunen Budget-Coaching & meer heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden indien noodzakelijk. Echter eerst na overleg en met goed vinden met de klant.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant, dat van Drunen Budget-Coaching & meer tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat van Drunen Budget-Coaching & meer tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik¬baar aan van Drunen Budget-Coaching & meer en het bedrijf zal deze vertrouwelijk behandelen.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. van Drunen Budget-Coaching & meer retourneert alle door de klant gestuurde betreffende bescheiden na beëindiging van de opdracht.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door van Drunen Budget-Coaching & meer redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
1. De overeenkomst tussen van Drunen Budget-Coaching & meer en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn in overleg, indien noodzakelijk, verlengd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd
1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst, die voor onbepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde schriftelijk op zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.


Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van van Drunen Budget-Coaching & meer ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende van Drunen Budget-Coaching & meer waarvan de klant weet of redelijker¬wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan van Drunen Budget-Coaching & meer schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.


Vrijwaring
De klant vrijwaart van Drunen Budget-Coaching & meer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door van Drunen Budget-Coaching & meer geleverde producten en/of diensten.


Klachten

1. De klant is verplicht, om klachten over een geleverde dienst of factuur, binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van deze klacht, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan van Drunen Budget-Coaching & meer
2. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, dan kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat van Drunen Budget-Coaching & meer gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
3. Het indienen van een klacht short de betalingsverplichting niet op.


Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan van Drunen Budget-Coaching & meer.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling van Drunen Budget-Coaching & meer ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als van Drunen Budget-Coaching & meer een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan van Drunen Budget-Coaching & meer verschuldigd zijn.

Niet nakomen of tijdig afzeggen van afspraken door de cliënt

Wanneer een cliënt verhinderd is voor een afspraak, dan dient de afspraak 24 uur van tevoren te worden afgezegd of verplaatst. Dit kan telefonisch, per mail of via whatsapp.
Tot 24 uur van tevoren kan dit kosteloos daarna wordt het geldende uurtarief in rekening gebracht.
Let op, voor een afspraak op maandag, kan men dit in het weekend via een email, voor zondag middag 3 uur, doorgeven.

Onverhoopt verhinderd zijn door van Drunen Budget-coaching

Bij verhindering van, van Drunen Budget-coaching zelf, zal zij dit zo spoedig mogelijk laten weten aan de klant en hier voor een nieuwe afspraak inplannen.

Aansprakelijkheid van Drunen Budget-Coaching & meer
1. van Drunen Budget-Coaching & meer is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of training. Een klant maakt altijd zijn eigen keuzes en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.
3. Klant vrijwaart van Drunen Budget-coaching & meer, tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en advies.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van van Drunen Budget-Coaching & meer vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer van Drunen Budget-Coaching & meer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard (ziekte, overlijden etc.) of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door van Drunen Budget-Coaching & meer niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat van Drunen Budget-Coaching & meer langer in verzuim is.
3. van Drunen Budget-Coaching & meer heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien van Drunen Budget-Coaching & meer kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van van Drunen Budget-Coaching & meer in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan van Drunen Budget-Coaching & meer kan worden toegerekend in een van de wil van van Drunen Budget-Coaching & meer onafhankelijke situatie, zoals ernstige ziekte of persoonlijke omstandigheden/ verkeer omstandigheden, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk¬heid niet van van Drunen Budget-Coaching & meer kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer¬virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor van Drunen Budget-Coaching & meer 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat van Drunen Budget-Coaching & meer er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. van Drunen Budget-Coaching & meer is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst of voor de uitvoering ervan, het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, dan passen partijen dit tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. van Drunen Budget-Coaching & meer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal van Drunen Budget-Coaching & meer zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat van Drunen Budget-Coaching & meer bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter


1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar van Drunen Budget-Coaching & meer is gevestigd of praktijk houdt, c.q. kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.